Килъри

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „Д.Д.Д.-1” ООД

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПЕСТ КОНТРОЛ (ДДД) ДЕЙНОСТИ
/Настоящите Общи условия са приети и утвърдени на Общо събрание на съдружниците на дружеството от 01.09.2018 г. и същите са в сила от 01.10.2018 г./

  1. I. Общи положения
   • 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Д.Д.Д.-1” ООД (наричано по-долу за краткост Дружеството), ЕИК: 121370541, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1700, район Лозенец, кв. ”Витоша”, ул. ”Асен Разцветников” № 32 и възложителите на Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация и други услуги по пест контрол (контрол на числеността на вредителите), предоставяни от Дружеството.
    • 1.1. За извършваните дейности има уведомителен режим и дружеството е входирало уведомление в МЗ 60-00-5/22.01.18г. за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето и Наредба № 1/ 05.01.2018 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и водите за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
   • 2. Услугите се осигуряват от Дружеството въз основа на индивидуален договор, в писмена форма, сключен със съответния възложител.
    • 2.1. По силата на индивидуален договор с един възложител, Дружеството може да предоставя услуги на един или повече възложители и/или обекти. В този случай условията по договора и настоящите общи условия са изцяло приложими и за другите възложители и/или обекти, за които е извършена услугата от Дружеството.
    • 2.2. За неуредените в индивидуалния договор случаи се прилагат съответните разпоредби на Общите условия.
    • 2.3. Общите условия са неразделна част от индивидуалния договор между Дружеството и възложителите, и имат задължителна сила за тях, освен ако не е изрично уговорено друго в индивидуалния договор.
   • 3. Индивидуалният договор влиза в сила съобразно предвиденото в него. Упражняването на правото на прекратяване на договора не освобождава възложителя от задължението му да заплати съответната част от месечния абонамент за времето, през което е ползвал услугата, цената на всички използвани услуги, които не са включени в месечния абонамент, както и всички дължими суми съгласно индивидуалния договор с възложителя.
    • 3.1. До изтичане на първоначалния срок на действие на индивидуалния договор, в случай, че такъв е изрично предвиден в него, възложителят се задължава:
     • 3.1.1. Да не прекратява едностранно договора;
     • 3.1.2. Да не подава молба за временно спиране ползването на услугите за срока на договора;
     • 3.1.3. Да не ползва услугите на други изпълнители със същия предмет на дейност;
     • 3.1.4. Да не извършва други действия, изрично забранени с индивидуалния договор.
   • 4. Възложителят се счита за уведомен за Общите условия от датата на публикуването им на сайта на Дружеството и се счита обвързан с тях от датата на подписване на индивидуален договор за ползване на услугите, или съответно от датата на фактическото започване на ползване на услугите.
   • 5. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Дружеството, на възложителите, на Комисия за защита на потребителите и/или законодателни промени.
    • 5.1. Измененията и допълненията на Общите условия се извършват съгласно нормативната уредба, като същите се приемат на Общо събрание на съдружниците, и Дружеството информира за измененията възложителите, като публикува на страницата си в Интернет изменените Общи условия в срок не по-кратък от 7 (седем) дни преди влизането им в сила.
    • 5.2. В случай на препратки, съдържащи се в договори или в други документи, подписани преди датата на влизане в сила на изменения и допълнения на Общите условия, към текстовете от Общите условия с променена номерация, то препратките ще се считат направени към съответните преномерирани текстове.
   • 6. Дружеството осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята Интернет страница, находяща се на адрес:
    https://www.kilari.bg/bg/pages/generaltermsandconditions.html
    ,както и във всеки свой административен офис и във всички изнесени работни места.

 

  1. II. Услуги предоставяни от Дружеството и нормативна уредба
   • 7. Дружеството предоставя услуги на възложителите си при условията на действащото законодателство, включително Закона за защита на потребителите, Закона за дейности по предоставяне на услуги, Закона за задълженията и договорите, Закона за здравето, Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинсекции, дезинфекции и дератизации, Закон за безопасни и здравословни условия на труд, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и други.
   • 8. Дружеството предоставя услуги за извършване на пест контрол, както следва:
     8.1. Дезинфекция срещу
    • o Патогенни микроорганизми;
     8.2. Дезинсекция срещу летящи и пълзящи насекоми и акари;
     8.3. Дератизация срещу гризачи;
     8.4. Други дейности
    • o Контрол на нежелани миризми;
    • o Контрол на кучета и котки;
    • o Бърд контрол (Контрол на нежелани птици);
    • o Контрол на влечуги и др.
   • 9. Услугите по т. 8.1, т. 8.2, т. 8.3 и т. 8.4 могат да бъдат ползвани от възложителите чрез различни абонаментни и тарифни програми и планове, пакети и условия, предлагани съобразно търговската политика на Дружеството. Подробна информация за услугите и условията и цените на тяхното ползване се предоставя в търговската мрежа на Дружеството, чрез информационни брошури и материали, издавани от Дружеството, чрез дилъри на Дружеството, както и чрез телефонния номер на електронния адрес на Интернет страницата на Дружеството.
   • 10. Дружеството има готовност да предостави на потребителите услуга в удобно за тях време, съобразено с графиците на своите екипи.
   • 11. Дружеството предоставя на възложителите 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата достъп до електронните адреси на страницата си https://kilari.bg за предоставяне на информация във връзка с услугите или за сигнализиране за необходимост от извършване на пест контрол. Възложителите могат да уведомят Дружеството за необходимост от извършване на пест контрол на национален телефон 0700 1 95 95, по електронен път на email:office@ddd-1.com или през формата за заявка в уеб страницата на Дружеството https://kilari.bg, както и във всеки един от офисите от търговската мрежа, чиито адреси са оповестени на официалната интернет страница на Дружеството.

 

  1. III. Индивидуални договори и Данни на потребителите
   • 12. При сключване на индивидуален договор, възложителят се идентифицира с:
    • a) За физически лица – валиден български документ за самоличност с вписан постоянен адрес на лицето на територията на Република България; за чужди граждани, продължително или постоянно пребиваващи в страната – документ за продължително или постоянно пребиваване, с вписан настоящ адрес. Документът служи само за удостоверяване самоличността на възложителя, а предоставените от него данни се ползват с цел проследимост на изпълнението на договора, при спазване на разпоредбите на Регламент / ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни, приложими във фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД, достъпен на:https://www.kilari.bg/bg/pages/rules.html
    • b) За юридически лица и еднолични търговци – в зависимост от вида на юридическото лице, някой или всички изброени документи: акт на компетентен държавен орган за създаването му, номер по ДДС /ако е регистрирано по ДДС/, пълномощно в случаите, когато Договорът не е подписан от представляващия юридическото лице или лично от физическото лице – потребител извлечение от търговския регистър на Агенция по вписванията;
    • c) Лица, упражняващи свободни професии, регистрирани земеделски производители и други – три имена и ЕГН/ Булстат. Документът служи само за удостоверяване самоличността на възложителя, а предоставените от него данни се ползват с цел проследимост на изпълнението на договора, при спазване на разпоредбите на Регламент / ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 г и Закона за защита на личните данни., приложими във фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД.
   • 13. При сключване на индивидуален договор, Дружеството може да изисква и други документи от потребителя, извън посочените в т. 12, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и настоящите Общи условия.
   • 14. Възложителят е длъжен да представи на Дружеството, при поискване документи, удостоверяващи верността на данните по т. 12.
   • 15. С подписването на Договора, възложителят се счита за запознат с необходимостта да осигури достъп до помещенията за извършване на услугите на заявения за това адрес по договора.
   • 16. С приемане на настоящите Общи условия, възложителят се счита за информиран, че част от данните, които предоставя или е предоставил, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Регламент 2016/679 на ЕС.
   • 17. С приемане на тези Общи условия възложителят се счита за информиран, че Дружеството може да събира и обработва, както и да предоставя тези лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни и при спазване на разпоредбите на Регламент / ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 г, с оглед на предоставяне на услугите, включително за целите на фактуриране, събиране или прехвърляне на дължимите от потребителя суми към Дружеството, за периода на договора. След изтичане срока на договора, Дружеството се задължава да заличи всички лични данни по правилника за защита на личните данни, приложим във фирма „Д.Д.Д.-1“ ООД.
   • 18. Дружеството се задължава да обработва, използва и съхранява тези лични данни, гарантирайки тяхната конфиденциалност. Възложителят предоставя личните си данни доброволно и дава съгласие, за да бъдат реализирани правата и задълженията му по договора, Дружеството да ги предоставя на компетентни държавни органи и институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предоставя на трети лица, включително и на дружества за събиране на вземания, когато това е необходимо за осигуряване на обслужването и реализиране на правата и интересите на възложителя, както и когато това е необходимо за реализиране на правата и интересите на Дружеството, включително с цел фактуриране и събиране на неизплатени задължения по Договора.
   • 19. Предоставянето на лични данни от Дружеството на трети лица се извършва след преценка за всеки конкретен случай, относно необходимостта от нейното предоставяне и след уведомяване на възложителя.
   • 20. Дружеството може да упълномощава трети лица да сключват индивидуални договори с възложители за предоставяне на услуги, от негово име и за негова сметка, както и да извършват дейности по упражняване на негови права и/или изпълнение на негови задължения по отделни индивидуални договори.
   • 21. Възложителят няма право да прехвърля изцяло или частично правата и задълженията си по индивидуалния договор на трети лица, без изричното предварително съгласие на Дружеството.
   • 22. Когато възложител с вече сключен и действащ индивидуален договор сключи нов индивидуален договор, всички използвани от него услуги преминават на обща сметка и се заплащат по една фактура, освен в случаите, когато възложителят иска да получава отделни фактури за всеки свой индивидуален договор и/или обект.
   • 23. Дружеството има право да откаже сключване на индивидуален договор или едностранно да прекрати индивидуален договор, срочен или безсрочен, с едномесечно писмено предизвестие, в случай, че възложителят:
    • a) не предостави един или повече от документите по т.12 или т.13, изисквани от Дружеството за сключване на индивидуален договор;
    • b) не предостави на Дружеството поискан документ, удостоверяващ верността на данните от документите по т.12;
    • c) не е платил дължими суми след изтичането на сроковете за плащане по индивидуалния договор, съгласно тези Общи условия;
    • d) е използвал при сключването на индивидуалния договор и/или при неговото изпълнение документ с невярно съдържание или подправен документ;
    • e) има открито производство по несъстоятелност или ликвидация;
    • f) други основания, посочен в тези Общи условия, и съгласно посоченото в тях.

 

  1. IV. Цени на услугите
   • 24. Всички цени се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по ценова листа посочена в индивидуалния договор. Информация за цените е достъпна при всеки един дилър на Дружеството, както и в офисите и клоновата мрежа на Дружеството.
   • 25. Цените на услугите се определят съобразно търсенето и предлагането, при условия на равнопоставеност на потребителите. Дружеството има право да определя ценови пакети за услуги, както и различни цени и отстъпки на база технология, обем на ползване на услугата, съвместно доброволно ползване на две или повече избрани от възложителя допълващи се услуги, както и на други основания, определени в индивидуалния договор с възложителя.
   • 26. Дружеството може да променя цените на предоставяните услуги. Информация за промяната на цените е достъпна при всеки един от дилърите на Дружеството, както и във всеки офис от търговската мрежа на Дружеството.
   • 27. При промяна на цените се подписва нов договор между Дружеството и възложителя и/или към настоящия се съставя анекс с договорените нови условия между Дружеството и възложителя.
   • 28. Дружеството може да предлага на възложителя намаление на цената или отстъпки при едновременно или свързано закупуване на две или повече услуги.

 

  1. V. Заплащане на услугата
   • 29. При ползване на услуги, чрез индивидуален договор заплащането на ползваните услуги се извършва въз основа на фактура, която се издава на уговорена в Договора периодичност на името на възложителя и/или фактура за извършената услуга.
   • 30. Не получаването на фактурата не освобождава Възложителя от задължението му за плащане на дължимите суми.
   • 31. Плащането на посочената във фактурата сума се извършва не по-късно от 14 дни след датата на издаването й. При неспазването на срока възложителят дължи неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден закъснение. Неспазването на срока за плащане на фактурата дава право на Дружеството да използва възможността си за прекратяване на индивидуалния договор и/или да спре да извършва услугата на възложителя.
   • 32. Заплащането на ползваните услуги може да се извършва по някой от следните начини:
    • a) в брой – във всеки офис от търговската мрежа на Дружеството или непосредствено след извършване на услуга по индивидуален договор на място в обект на възложителя;
    • b) по банков път – по банкова сметка, посочена в издадената от Дружеството фактура за дължимите от възложителя суми;
   • 33. Начинът на заплащане се избира от възложителя.
   • 34. Дружеството публикува на интернет страницата си – https://kilari.bg списък с адреси и телефони на всички свои офиси от търговската мрежа.

 

  1. VI. Права на Дружеството
   • 35. Дружеството има право да дава устно или писмено санитарно-технически указания на възложителя свързани с поддържане на обекта му в състояние, гарантиращо максимална ефективност на договорените дейности.
   • 36. Дружеството се освобождава от отговорност при установяване на неблагоприятни резултати от извършената дейност, в следствие на неизпълнение на указанията дадени на възложителя.
   • 37. Дружеството има право да получава в срок всички плащания, дължими от възложителя в уговореното количество, място и време.
   • 38. В случай на неплатени изискуеми вземания на възложител към Дружеството, както и в други случаи на констатирано неизпълнение на договорни задължения от страна на възложителя или въведени от Дружеството допълнителни условия или ограничения за сключване на индивидуален договор, Дружеството има право да откаже сключването на договор с възложителя.
   • 39. Дружеството има право да спре да извършва услуги в обект на възложителя, посочен в индивидуалния договор, в случай на постъпване на писмена жалба за извършване на неправомерни действия и/или обезпокоителни обаждания от страна на потребителя, която подлежи на детайлно проучване. Дружеството уведомява за спирането възложителя по някой от начините по т. 40.
   • 40. Дружеството уведомява възложителя за спиране на извършваната услуга чрез един от следните начини:
    • – писмено – с препоръчано писмо, с обратна разписка;
    • – чрез електронна поща;
    • – с кратко съобщение (SMS);
    • – чрез медиите;
    • – чрез офисите в търговската мрежа и дилърите;
    • – чрез телефонно обаждане;
    • – чрез публикация на Интернет страницата на Дружеството – https://kilari.bg.
   • 41. Прекратяване действието на индивидуалният договор за услугите, влиза в сила от датата на уведомление от страна на Дружеството до потребителя по някой от начините по т. 40.
   • 42. Уведомлението за ограничаване на услуга/услуги, за прекратяване на договор се извършва чрез един от посочените в т. 40 начини, независимо от основанието за това.

 

  1. VII. Задължения на Дружеството
   • 43. Дружеството се задължава да изпълнява сключения индивидуален договор съгласно условията му и изискванията на настоящите Общи правила.
   • 44. Дружеството се задължава да информира възложителя за настъпили промени и условия по индивидуалния договор, чрез начините посочени в т. 40.
   • 45. Дружеството се задължава своевременно да актуализира настоящите Общи условия при промяна и изискване на законодателството, като отбележи датата, от която съответната промяна влиза в сила.
   • 46. Лицата, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации, са длъжни да спазват описаните по-долу, задължения:
    • • Да провеждат обработките като спазват изискванията за опазване на околната среда от замърсяване с биоциди и здравето на хората;
    • • При дератизации да залагат примамки в специални предпазни кутии, тунели и сандъци и други (наречени “дератизационни кутии” и “дератизационни тунели”), които се закрепват и поставят на обозначени за целта места в обектите;
    • • Да провеждат дезинсекции и дератизации в свободни от хора и домашни животни помещения, когато указанията на производителя на използваните биоциди изискват това;
    • • При обработки в обекти за производство и търговия с храни, включително заведения за обществено хранене, да извършват дейностите по начин, не създаващ риск от замърсяване на суровините и готовите продукти;
    • • Да спазват стриктно указаните от производителя начини на употреба (доза, концентрация и време на експозиция);
    • • Да проследяват ефективността на извършените обработки;
    • • Да спазват стриктно мерките за безопасност при работа с биоциди;
    • • При възможност да прилагат интегриран метод (комбинирано използване на механични, химични и биологични средства) за борба вредителите.
   • 47. Дружеството е длъжно да предостави на възложителя по ясен и разбираем начин следната информация, освен ако тя не е ясна от контекста или от естеството и характера на услугата:
    • • Основните характеристики на услугите съобразно използваното средство за комуникация и естеството на услугите;
    • • Името/наименованието на Дружеството, седалището и адреса на управление, неговия телефонен номер, както и електронния адрес и интернет страницата;
    • • Крайната цена на услугите с включени всички данъци и такси или когато поради естеството на услугите цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници – начина на нейното изчисляване, когато е приложимо, в крайната цена на стоките или услугите се включват всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от възложителя;
    • • Да посочи условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Дружеството следва да извърши услугата, и предвидените от Дружеството начини за разглеждане на жалби;
    • • Срока на договора, когато е приложимо, или в случай, че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване, условията за неговото прекратяване;
    • • Опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на услугата;
    • • Условията за употреба на услугата, влиянието, което тя оказва върху други услуги при евентуална съвместна употреба или използване.

 

  1. IX. Права на потребителите
   • 51. Право на информация за услугите;
   • 52. Право на защита срещу рискове от придобиването на услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
   • 53. Право на защита на икономическите им интереси при придобиването на услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;
   • 54. Право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;
   • 55. Право на информиране по въпроси, отнасящи се до защитата им;
   • 56. Право на сдружаване с цел защита на интересите им;
   • 57. Право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат;
   • 58. Право на текущ контрол по изпълнение на индивидуалния договор, без да създава пречки при работата на представители на Дружеството

 

  1. X. Задължения на възложителите
   • 59. Възложителят е длъжен да спазва разпоредбите на тези Общи условия и на индивидуалния договор, както и на всички допълнителни споразумения, молби и/или други писмени документи, обвързващи Дружеството и възложителя.
   • 60. Възложителят е длъжен да заплаща определените от Дружеството цени по начин и в срокове за плащане, посочени в т. 29 до т. 32 от тези Общи условия.
   • 61. Възложителят е длъжен да оторизира конкретни лица, които ще осъществяват контактите си с представители на Дружеството при и по повод приемане на извършените услуги, когато не извършва същото лично.
   • 62. Възложителят се задължава да предостави достъп до договорираните обекти и проведе инструктаж; да осигури безопасност на пест контрол операторите и да осведоми за евентуални рискове на собствен терен.
   • 63. Възложителят се задължава да приеме извършените услуги посредством подписване на потвърдителен протокол, с указание за приемане на работата или да направи възражение за неправилно извършени действия, ако има такива.

 

  1. XI. Отговорност на възложителите
   • 64. При неспазване, на което и да е задължение по част X от тези Общи условия или в случай, че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на възложителя, Дружеството има право незабавно да ограничи и/или спре предоставянето на услугите, или при условията на т. 23 да прекрати едностранно индивидуалния договор с възложителя и да откаже сключване на нов договор с него.
   • 65. При неизпълнение от страна на възложителя на задължението му по т.37 от настоящите Общи условия, Дружеството има право едностранно да прекрати индивидуалния договор с възложителя, ако има изискуеми задължения по други договори, сключени между възложителя и Дружеството.

 

  1. XII. Предложения, жалби и молби
   • 66. Адресираните до Дружеството предложения, жалби и молби от възложители се разглеждат от Дружеството не по-късно от един месец от датата на получаването им.
   • 67. На подадените жалби Дружеството отговаря по начина, по който те са постъпили – по електронен път, устно или писмено.
   • 68. В случай на удовлетворяване на жалба на възложителя, свързана с оспорване на дължими суми, оспорената сума се приспада от бъдещите задължения на възложителя.
   • 69. Ако е удовлетворено оспорване от възложител на дължими суми, след като индивидуалния договор е прекратен, оспорената сума се връща на потребителя чрез превод по писмено посочена от него банкова сметка, а в случай, че възложителя не притежава такава – по преценка на Дружеството в някои от офисите от търговската мрежа.
   • 70. Дружеството полага максимални усилия с цел извънсъдебно разрешаване на спорове, възникнали с възложители по повод и във връзка със сключени с последните договори чрез прилагане на предвиденото в предходни точки от настоящия раздел. При спазване на действащите правила за защита на данни Дружеството поддържа и съхранява регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите за тях за срок от 12 /дванадесет/ месеца.

 

  1. XIII. Разрешаване на спорове
   • 71. Спорове между страните по индивидуалния договор и по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При не постигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора към медиация, алтернативно разрешаване на спорове и/или Арбитражен Съд София с БУЛСТАТ 175827972.
   • 72. Страните ще възлагат на арбитражен съд решаване на спор между тях, след като проведат процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на Закона за защита на потребителя и/или среща с медиатор съгласно Закона за медиацията.
   • 73. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между възложители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.
   • 74. Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.
   • 75. Всички спорове, по които страните на могат да постигнат споразумение, породени от индивидуалния договор или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен Съд София с БУЛСТАТ 175827972, съобразно неговия правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Споровете ще бъдат решавани от арбитражен състав, състоящ се само от един арбитър, определен от Председателя на Арбитражен Съд София.

 

  1. XIV. Приложимо право
   • 76. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и по отношение на въпроси, неуредени в тях, се прилага българското законодателство.

 

 1. XV. Допълнителни разпоредби
  • 77. По смисъла на тези общи условия:
   • • „Възложител/и” са физически и/или юридически лица, които ползват или са заявили желание за ползване на услугите на Дружеството.
   • • „Услуга” е всяка стопанска дейност, извършвана срещу възнаграждение или за собствена сметка от Дружеството.
   • • „Разрешителен режим” е всяка процедура, по която доставчик или получател трябва да получи официално разрешение от компетентен орган за достъп до услуги или упражняване на дейност по предоставяне на услуги, като удостоверение, разрешение, лиценз или извършване на регистрация.
   • • „Застраховка за професионална отговорност“ e сключването на договор за застраховка за сметка на доставчика по отношение на потенциалната му отговорност, произтичаща от предоставянето на услугата, спрямо получателите и където това е приложимо – спрямо трети лица.
   • • „Представители на дружеството” са негови служители на трудов и/или граждански договор, дилъри и представители, които от името и за сметка на Дружеството сключват договори с потребители за извършване на услуги съгласно настоящите Общи условия;
   • • „Пест контрол” е комплекс от мерки по активна превенция в областта на Дезинфекцииите, Дезинсекциите, Дератизациите, Дезакаризациите, Контрол на птиците, Контрол на влечугите и Контрол на кучета и котки (по-общо познати като Контрол на вредителите). Той включва инспекция на площите, идентификация на вредителите, активни обработки (по-общо познати като изтребителни и/или превантивни мероприятия) и оценка на извършената работа чрез пълно документиране на процесите.
   • • „Дезинфекции” са методи и средства за обезвреждане на вредните микроорганизми във външната среда.
   • • „Дезинсекции” са методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги – паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните.
   • • „Дератизации” са методи и средства за превенция и унищожаване на гризачи – резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.
   • • “Контрол на птиците” е съвкупност методи и средства за ограничаване на достъпа на птици в засегнати площи без нараняване на същите, а с цел превенция и отблъскване. Извършването на услугата не включва умъртвяване и/или нараняване на живите организми.
   • • “Контрол на влечугите” е съвкупност методи и средства за ограничаване на достъпа на влечуги в засегнати площи без нараняване на същите, а с цел превенция и отблъскване. Извършването на услугата не включва умъртвяване и/или нараняване на живите организми.
   • • “Контрол на кучета и котки” е съвкупност методи и средства за ограничаване на достъпа на кучета и котки в засегнати площи без нараняване на същите, а с цел превенция и отблъскване. Извършването на услугата не включва умъртвяване и/или нараняване на живите организми.
   • • „Системно нарушение” означава нарушение на задължение по тези Общи условия или по индивидуален договор/и, допуснато три или повече пъти в продължение на 1 /една/ година.
   • • „Съществено нарушение” означава:
    • – Нарушение, на което и да е задължение по тези Общи условия или по индивидуален договор/и, което прави изцяло невъзможно неговото изпълнение;
    • – Действие или бездействие, с което сериозно се засягат правата на другата страна.

или Попълни Форма