Политика на ИСУ

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Ръководството на „Д. Д. Д. - 1“ ООД, в лицето на Управителя, декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА, която е неразделна част от цялостната ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ на „Д. Д. Д. - 1“ ООД и е насочена към осигуряване нарастваща ефективност на процесите на системата за управление с цел създаване на всички условия за постигане на икономически растеж, съобразно потребностите и очакванията на клиентите и на заинтересованите страни, идентифициране, оценка и предприемане на мерки за контрол и за преодоляване последиците при реализация на рисковете, устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда, запазване на здравето и живота на персонала, както и осигуряване и управление на здравословни и безопасни условия на труд.
За осъществяването на своята Политика по управление на качеството, околна среда и здраве и безопасност при работа, ръководството на „Д. Д. Д. - 1“ ООД, насочва усилията си в следните направления:


Подобряване и осъществяване на процесите и дейностите при унищожаване на насекоми, гризачи и други вредители и дезинфекция на жилища и други сгради, предоставяне на услуги в трудовата медицина и контрол на вредители и птици, в съответствие с потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни;

Непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез инвестиране в технологии за създаване на екологично съобразени условия при Д. Д. Д. - работи, ефективни действия за предотвратяване и намаляване замърсяването на атмосферния въздух и управление на отпадъците; Икономично потребление на природни ресурси – електроенергия, горива и вода;

Поддържане практиката за повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци в помещенията и правилното им оползотворяване;

Осигуряване на достатъчна информация, консултиране и участие на работещите и на представителите на работещите, обучение и повишаване на квалификацията, за да могат всички служители да осъзнават своята отговорност за качеството, здравето и безопасността при работа и за опазване на околната среда;

Осигуряване съответствието с приложимите нормативни и доброволни изисквания по отношение на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в „Д. Д. Д. - 1“ ООД;

Ефективно използване на всички нормативно предоставени правомощия за опазване и подобряване на околната среда, здравето и безопасността при работа;

Aктивно сътрудничество с упълномщените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда;

Поддържане и създаване на необходимите условия за нарастване ефективността на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и EN 16636:2015;

Ефективно използване на всички възможни ресурси за повишаване на имиджа и представянето на „Д. Д. Д. - 1“ ООД;

Осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа, предотвратяване на наранявания и заболявания, премахване на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР и постоянно подобряване на резултатите при оперативното планиране и управление на здравето и безопасността при работа;

Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.

Стремеж за постоянно подобряване на Интегрираната система за управление;

Запознаване на клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката ни за управление.

ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА.

Политиката на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в „Д. Д. Д. - 1“ ООД е част от общата стратегия за развитие на Дружеството.


При прилагане на политиката и произтичащите от нея цели Ръководството спазва изискванията, дефинирани в ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и EN 16636:2015:

Гарантирано високо ниво на удовлетвореност на клиентите от извършваните услуги;

Очаквания на другите заинтересовани страни по отношение на качеството на предоставените услуги и осигуряване на безопасни условия на труд и опазване на околната среда;

Периодичен преглед и при необходимост - актуализация на обявената вече политика на интегрираната система по управление;

Осигуряване и управление на безопасни условия на труд и околната среда.

Ръководството усъвършенства и реализира политиката на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и EN 16636:2015, отразяващи спецификата на дейността на Дружеството.

„Д. Д. Д. - 1“ ООД е възприело следните принципи на управление:

Равнището на качеството на работата в „Д. Д. Д. - 1“ ООД се определя от нарастващите изисквания на клиентите, както и от международните и националните стандарти и действащата нормативна база в областта на строителството;

Все по-пълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите се постига с непрекъснатите подобрения на управлението на различните процеси и дейности в дружеството;

Успешен процес на реализация и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за професионално развитие на персонала, безопасни условия на труд и непрекъснат мониторинг на нивото на риска на работното място и околната среда;

Размерът на възнаграждението на работещите в дружеството се обвързва пряко с резултатите и качеството в работата;

Запознаване на партньори, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в Дружеството.

Централно място в политиката на интегрираната система е подобрения във всички дейности на „Д. Д. Д. - 1“ ООД, в отговор на основни изисквания на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и EN 16636:2015.ГЛОБАЛНТЕ ЦЕЛИ по Качеството, Околната среда, Здравето и безопасността при работа на „Д. Д. Д. - 1“ ООД са:

Утвърждаване на авторитета на Дружеството чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и ориентация изцяло към специфичните изисквания на клиентите.

Прилагане на международните принципи и практика за качеството на работата, спазване на изискванията на клиентите за изпълнение на дейностите.

Поддържане на висока степен на отговорност от всички работещи в дружеството, стимулиране на активността на персонала.

Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите, предотвратяване на наранявания и заболявания.

Опазване на околната среда, непрекъснат мониторинг и управление на аспектите на околната среда.

Поддържане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и доставчици.

Управителят на „Д. Д. Д. - 1“ ООД приема оценката на клиентите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика на управление.

20.11.2020 г.
гр. София

Управител:
/Румен Стойков/